Tư vấn quảng cáo

Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pano vối với hàng hóa, dịch vụ thông thường

Cập nhật: 23-11-2013 01:24:29 | Tư vấn quảng cáo | Lượt xem: 7467

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Số: …………..

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                             

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

 

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch...............

1- Tên tổ chức, cá nhân ………………………………………………………

Địa chỉ:.............................................................................................................

Điện thoại.................; Fax: .......................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số................. ngày......tháng... năm...........cơ quan cấp...............

2- Họ và tên người chịu trách nhiệm…………………………………………….

Chức vụ………………………………………………………Chứng minh thư nhân dân số…………do công an………………cấp ngày…. tháng…. năm …

Địa chỉ thường trú……………………………………………………………….

Điện thoại.................; Fax: ...........................................

Xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo cho sản phẩm…………………………

Trên phương tiện………………………………Địa điểm………………………

Kích thước……………Số lượng………. Thời hạn thực hiện quảng cáo……….

- Cam đoan thực hiện đúng nội dung giấy phép được cấp;

- Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

                                                                                                                                                                   .................ngày..........tháng.........năm...........

                                                            Đại diện tổ chức, cá nhân        

   Ký tên đối với cá nhân(ký tên, đóng dấu và ghi rõ chức danh đối với tổ chức)

Liên kết
messenger Chat qua Messenger zalo Chat Zalo Gọi ngay: 0916.999.861